pretekanie konečne dostupnejšie

Slide 1
Prázdny košík

E-shop

Vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim

Vladimír Hudy – ERALLY.SK, 

Cottbuská 9, 040 23 Košice,

IČO: 46808094, DIČ: 1071241017 (International VAT: SK1071241017)

a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu erally.sk (ďalej obchodu). Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku zaznamenanú a spracovanú systémom obchodu. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Kupujúci pri odosielaní objednávky vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. 

2. Spôsob objednávania

Tovar je možné vyberať prehliadaním ponuky na našich webových stránkach www.erally.sk. Postup pri nakupovaní a aktuálne ceny prepravy nájdete v sekcii spôsob dopravy a platby. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail
  • Ak nakupujete ako právnická osoba (podnikateľ), uveďte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Dodanie tovaru uskutočňujeme kuriérom. Kupujúci dáva predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).

Kupujúci si môže objednať tovar aj telefonicky a emailom. V e-maili uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ motorového vozidla, rok výroby a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo). 

Všetky prijaté elektronické aj telefonické objednávky sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom emailu objednávku. Predávajúci má v závislosti na charaktere objednávky právo žiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (napr. telefonicky). Ak kupujúci autorizáciu odmietne predávajúci považuje objednávku za neplatnú. 

Špecifikácia výrobkov uvedená na stránkach www.erally.sk je iba informatívna, kupujúci si môže pred objednaním tovaru overiť informácie o ňom telefonicky, v prípade elektronickej objednávky je možné k objednávke pripísať poznámku a podmieniť tak platnosť objednávky.

3. Ceny tovaru, zľavy, poštovné a balné

Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a sú konečné (nie sme platcami DPH). Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kupujúci povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať na dobierku, platbou vopred, alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Predávajúci stanovuje poštovné a balné. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú platbu dobierky uhradí kupujúci pri prevzatí dobierky. 

Pri platbe prevodom na účet je potrebné uhradiť objednávku po potvrdení predajcom na č. ú. 2922880672/1100. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

4. Dodacie podmienky 

Dodacia lehota je informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy. Za dopravu v rámci Slovenska si účtujeme 4 €. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika). Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade uznanej reklamácie). Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky ešte pred kuriérom. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode a písomne oznámiť predávajúcemu, že tovar bol doručený poškodený, najneskôr do štyridsaťosem hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená mailová správa. Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do troch pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. 

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky, neprevzatie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok je vo výške 50% z celkovej ceny tovaru. Kupujúci môže zrušiť objednávku písomne e-mailom, telefonicky alebo osobne. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote pätnástich kalendárnych dní. Kupujúci – spotrebiteľ - je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Podľa zák. 108/2000 Z.z tak môže učiniť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do pätnásť dní po fyzickom dodaní tovaru na kontaktnú adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa rozhodnete o odstúpenie od zmluvy kontaktujte nás, tovar nám posielajte doporučene a poistený, v žiadnom prípade nám ho neposielajte späť na dobierku. Tovar prevezmeme späť len v prípade, ak je v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý a kompletný vrátane všetkého príslušenstva a pod. Nedodržanie týchto podmienok je dôvodom na neakceptovanie odstúpenia od zmluvy. 

Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, zásielku opätovne nezasielame.

6. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

Pri stornovaní objednávky už po expedovaní tovaru, pri bezdôvodnom neprevzatí objednaného tovaru od kuriéra, alebo na pošte a tiež pri udaní nesprávnej adresy a telefónneho čísla, ak nebolo možné z toho dôvodu doručiť objednaný tovar má predávajúci právo na náhradu spôsobenej škody a to:

  • cenu prepravy ku kupujúcemu a spať ku predávajúcemu
  • náklady spojené s vybavovaním objednávky, každá začatá pracovná hodina 15 €
  • náklady spojené s vymáhaním tejto škody spôsobenej kupujúcim (právne služby a súdne poplatky)

7. Záruka a reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona . 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Reklamáciu si kupujúci uplatní písomným oznámením alebo prostredníctvom e-mailu o zistených závadách tovaru na kontaktnej adrese. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená. Veľká časť výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou 116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na niektoré produkty napr. špeciálne závodné diely a pod. sa záruka nevzťahuje. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je ich možné previesť na tretiu osobu. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru), a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.erally.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 6.6.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.